dostawa w krakowie
Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamawiam   
Kategorie
Wyszukiwanie zaawansowane
Promocje sklep zoologiczny
FLEXI Smycz automatyczna Classic Long "M" 7m (linka) do 20kg, czerwony
FLEXI Smycz automatyczna Classic Long "M" 7m (linka) do 20kg, czerwony
57,90
46,32
[więcej...]
Regulamin i bezpieczeństwo transakcji Regulamin i bezpieczeństwo transakcji

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.kacikpupila.pl, który prowadzony jest firmę Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, numer NIP: 813-274-04-07, numer REGON: 122930606, adres poczty elektronicznej: kacikpupila@gmail.com numer telefonu: 662 957 903.
Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków
Poczta elektroniczna: kacikpupila@gmail.com
Kontakt telefoniczny: 662 957 903 (opłata wg stawki operatora)
2. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie
 • Formularz zamówienia - formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień
 • Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży
 • Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę
 • Sklep internetowy - sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.kacikpupila.pl
 • Sprzedawca/Usługodawca - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, numer NIP: 813-274-04-07, numer REGON: 122930606, adres poczty elektronicznej: kacikpupila@gmail.com numer telefonu: 662 957 903.
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF - program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader
4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi związane z rejestracją i prowadzeniem Konta Klienta, usługa złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, a także usługi dodatkowe takie jak wysyłka Newsletter'a, usługa "Recenzje", "Zapytaj o produkt", "Przypomnij hasło", oraz "Formularz kontaktowy".
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
 • aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari,
 • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.
3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ 3 Pliki Cookies

Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub zakończenia sesji danej przeglądarki. Stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć na zakładkę "Nowe Konto", jaka dostępna jest na stronie Sklepu i wypełnić Formularz rejestracji podając następujące dane:
 • Adres: nazwa firmy (pole nieobowiązkowe), imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj,
 • Kontakt: numer telefonu, adres e-mail, hasło, potwierdzenie hasła,
 • Kliknąć na ikonę "Dalej".
 • 2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
  3. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, przy czym: " Usługobiorca przesyła stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: kacikpupila@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, " Usługodawca wysyła oświadczenie na adres poczty e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.
  4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

  § 5 Zamówienia

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na ikonę "Do koszyka". Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości wybranego asortymentu lub całkowitego usunięcia produktu z koszyka. W kolejnym kroku klikamy na ikonę "Zamów".
  3. Następnie należy uzyskać dostęp do Konta klikając na ikonę "Zaloguj" lub w przypadku nieposiadania Konta dokonać rejestracji Konta klikając na ikonę "Dalej - Utwórz Konto". Po uzyskaniu dostępu do Konta lub zakończonej procedurze rejestracji Konta, dokonujemy wyboru sposobu wysyłki towaru, sposobu zapłaty za towar i klikamy na ikonę "Kontynuuj". W kolejnym kroku zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia, z możliwością edycji poszczególnych elementów zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć na ikonę "Kupuję i płacę".
  4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  § 6 Ceny towarów

  1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto - zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
  3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

  § 7 Sposoby i terminy płatności za towar

  1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • pobranie pocztowe - płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,
  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
  2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: Bank PKO BP - nr rachunku - 17 1020 2892 0000 5102 0538 9129.
  3. W przypadku wyboru "płatność przelewem", płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru "pobranie pocztowe", płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki z towarem i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera. W przypadku odbioru osobistego, towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 19: 00 oraz w soboty od 10: 00 do 15: 00.

  § 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy

  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Poczta Polska, DPD. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
  • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  • przy płatności "płatność za pobraniem", termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce "Koszty dostawy".
  4. Koszty dostawy towaru są następujące:
  • Kurier DPD
   Kwota zamówienia (zł) Waga zamówienia (kg) Forma płatności Koszt wysyłki
   Powyżej 349zł 0-30kg Przelew/karta płatnicza GRATIS!
   Powyżej 349zł 0-30kg Gotówka przy odbiorze 5zł
   250zł - 349zł 0-30kg Przelew/karta płatnicza 5zł
   250zł - 349zł 0-30kg Gotówka przy odbiorze 10zł
   199zł - 250zł 0-30kg Przelew/karta płatnicza 10zł
   199zł - 250zł 0-30kg Gotówka przy odbiorze 16zł
   10zł - 199zł 0-30kg Przelew/karta płatnicza 15zł
   10zł - 199zł 0-30kg Gotówka przy odbiorze 20zł
   *waga całego zamówienia większa niż 30kg będzie przeliczana analogicznie do cennika.
  • Poczta Polska (przesyłka priorytetowa)
   Waga zamówienia (kg) Koszt wysyłki (przelew/karta płatnicza) Pobranie
   0-0,5kg 12zł +5zł
   0,5-1kg 13zł +5zł
   1-2kg 14,50zł +5zł
   2-5kg 16zł +5zł
   Powyżej 5kg Tylko kurier +5zł

  § 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556?- 556? Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
  • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
  • pisemnie na adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków
  • w formie elektronicznej na adres: kacikpupila@gmail.com
  • telefonicznie pod numerem: 662 957 903
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
  7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym §9 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków.

  § 10 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: kacikpupila@gmail.com lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków.
  2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  • skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl
  3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

  § 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

  Usługa "Newsletter"

  1. Usługa "Newsletter" związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę "Newsletter" podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia zaznaczając opcję "Newsletter - Zapisz się do Newslettera" lub też po zalogowaniu do Konta, w panelu "Moje Konto - Informowanie - Zapisz mnie do Newslettera".
  2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi "Newsletter" po zalogowaniu do Konta i odznaczeniu zgody na wysyłkę "Newslettera" w zakładce "Moje Konto - Informowanie - Wypisz mnie z Newslettera", lub przesyłając wiadomość e-mail na adres kacikpupila@gmail.com.
  3. Rezygnacja z usługi "Newsletter" oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa "Newsletter" świadczona jest nieodpłatnie.

  Usługa "Zapytaj o produkt"

  1. Usługa "Zapytaj o produkt" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę "Zapytaj o produkt". W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać:
  • Twoje imię, adres e-mail,
  • Wpisać odpowiednią treść pytania w okienku komunikatu,
  • Kliknąć na ikonę "Kontynuuj".
  2. Następnie system Sklepu wyświetla potwierdzenie wysłanej wiadomości. Usługa "Zapytaj o produkt" świadczona jest nieodpłatnie.

  Usługa "Napisz recenzje"

  1. Usługa "Napisz recenzje" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt mający być przedmiotem recenzji i kliknąć na ikonę "Napisz Recenzje". Następnie należy uzyskać dostęp do Konta, w okienku "Recenzja" wpisać odpowiednią treść, dokonać oceny poprzez zaznaczenie opcji zły lub dobry, oraz kliknąć na ikonę "Kontynuuj".
  2. Następnie system Sklepu wyświetla potwierdzenie, iż recenzja została dodana do produktu. Usługa "Napisz recenzje" świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania recenzji do produktów.

  Usługa "Przypomnij hasło"

  1. Usługa "Przypomnij hasło" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu "Moje Konto" w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy:
  • kliknąć na ikonę "Moje Konto", jaka znajduje się na stronie głównej Sklepu, następnie należy kliknąć na ikonę "Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj",
  • w okienku komunikatu wpisać adres e-mail, na jaki zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło, kliknąć na ikonę "Kontynuuj".
  2. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło do Konta. Usługa "Przypomnij hasło" świadczona jest nieodpłatnie.

  Usługa "Formularz kontaktowy"

  1. Usługa "Formularz kontaktowy" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę "Kontakt" a następnie należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść wiadomości w okienku "Wiadomość", kliknąć na ikonę "Kontynuuj".
  2. W kolejnym kroku Usługobiorca jest informowany, iż wiadomość została pomyślnie wysłana do obsługi Sklepu. Usługa "Formularz kontaktowy" świadczona jest nieodpłatnie.

  § 13 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kacikpupila@gmail.com lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków.
  2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

  § 14 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

  1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia - aż do momentu kliknięcia na ikonę "Kupuję i płacę". Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty.
  2. Modyfikacja danych dotyczących złożonego zamówienia możliwa jest również poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kacikpupila@gmail.com informacji zawierającej określone zmiany w zamówieniu. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian.
  3. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę "Moje konto".

  § 15 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dokonał rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO.
  2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
  3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  4. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim udostępniane są przez Usługobiorców dobrowolnie.
  5. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy towaru firmie kurierskiej. Usługodawca współpracuje z następującymi przewoźnikami:
  • POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972
  • DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368
  6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach Konta po zalogowaniu a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kacikpupila@gmail.com lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków.

  § 16 Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Zdjęcia, grafika, opisy jak i pozostałe informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego stanowią własność firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska lub zostały użyte przez firmę za zgodą ich właścicieli. Treści te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Wykorzystanie ich dozwolone jest wyłącznie za zgodą firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska.
  3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 marzec 2016 roku.
  Załącznik nr 1

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
  - Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, adres e-mail: kacikpupila@gmail.com numer telefonu: 662 957 903
  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
  - Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data
  (*) Niepotrzebne skreślić

  Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, adres e-mail: kacikpupila@gmail.com numer telefonu: 662 957 903 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w niniejszej zakładce. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART, Marta Wolska, ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Kliknij aby pobrać forularz odstąpienia od umowy.  

  Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, adres: ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 813-274-04-07, numer REGON: 122930606, adres poczty elektronicznej: kacikpupila@gmail.com numer telefonu: 662 957 903.
  2. Dane osobowe Usługobiorców (Klientów) korzystających usług Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).
  3. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  4. Zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  5. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim udostępniane są przez Klientów dobrowolnie.
  6. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić adres poczty elektronicznej w celu wykorzystania go przez Administratora Danych na potrzeby prowadzenia działań marketingowych, polegających na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów.
  7. Administrator danych przekazuje dane osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy towaru firmie kurierskiej. Administrator danych współpracuje z następującymi przewoźnikami:
  • POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972,
  • DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368.
  8. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do Konta w Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Administratora danych za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kacikpupila@gmail.com lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOGART Marta Wolska, adres: ul. Ceglarska 21/7, 30 - 347 Kraków.
  9. Usługobiorcy, którzy mają jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań na adres e-mail: kacikpupila@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 662 957 903.

  Pliki Cookies

  1. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w celu usprawnienia działania strony internetowej oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji.
  2. Pliki Cookies (określane potocznie, jako "ciasteczka") są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, jakie wysyłane są przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa).
  3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony Sklepu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  4. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub zakończenia sesji danej przeglądarki. Stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  5. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
  Kontynuuj
  Zaloguj się
  Adres E-mail:
  Hasło: (nie pamiętasz?)
  logowanie
  Kontakt
  Tel.: 662 957 903

  Email:
  kacikpupila@gmail.com
  Informacje
  Płatności
  Wysyłka i Zwroty
  Program Lojalnościowy
  Bezpieczeństwo
  Kontakt
  Sitemap
  Nowości sklep zoologiczny
  VERSELE LAGA Lara Kitten 350g
  VERSELE LAGA Lara Kitten 350g
  5,80
  [więcej ...]
  Recenzje sklep zoologiczny
  AQUA EL Filtr wewnętrzny Fan 1 Plus do akwarium 60-100l
  Super produkt, polecam ..
  5 z 5 Gwiazdek!
  [więcej...]
  Zaufanie
  Opinie

  Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Zapoznaj się z polityką cookies.